Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.

filozofka, docentka na Katedre filozofie a dejín filozofie a v Centre rodových štúdií na FiF UK v Bratislave

feministická filozofia, problematika rodovej rovnosti, ženy vo filozofii, vede a v akademickom prostredí, vzťah vedy a spoločnosti, postavenie humanitných vied v spoločnosti, problematika fungovania vysokých škôl

Publikácie