akad. mal. Veronika Lučeničová Gabčová PhD.

umelkyňa, výtvarníčka, pedagogička, manažérka

maľba, socha ,grafika , dizajn , reštaurovanie, záhradná architektúra, vzdelávanie, veda a výskum, manažovanie odborných činností, charitatívne projekty

O mne

,,Celý môj život je o farbách o tvaroch o hre a nových výzvach .Najsilnejším prúdom je výtvarné umenie a všetko čo sním súvisí .Takmer od útleho detstva  až doposiaľ ma nepretržite profesne sprevádza, od  ĽŠU, ŠUPS , VŠVU, SFVU, SNM, SNG.Druhým nie menej intenzívnym  prúdom je odovzdávanie skúseností ,poznaní a zručností mladým ľuďom počas mojej 18-násť ročnej praxe pedagóga  na Vysokej škole výtvarných umení katedry reštaurovania. S týmto obdobím sa viaže môj záujem o realizovanie vedy a výskumu zameranej na záchranu kultúrneho dedičstva. Všetko toto je prepojené  tým, čomu hovoríme ,,komunikácia ,,,ktorá sa premieta v mojej tvorbe , edukačnom procese i vnímaní spoločensko- sociálnych tém života, no rovnako tak i v mojom  podnikaní. Nad tým všetkým je pokora a úcta k vykonanému dielu, nech je v ktorejkoľvek oblasti, čo je podmienené najmä patričnou mierou kreativity .Kreativity v každom prejave od samotného myslenia, vnemov, vizualizácie, realizácie činností, pretože kreativita je predpokladom k úspešnosti jedinca i skupiny vôbec.

V 1992 roku som založila firmu Vegaplus ktorá realizuje svoju činnosť  od idey, návrhu po  realizáciu v oblasti výtvarného umenia, dizajnu,  ochrany a záchrany kultúrneho dedičstva, špecializovaných art  kurzov a workshopov pre firmy a jednotlivcov a veľa ďalších atypických a originálnych projektov .

,,Život je fascinujúcim priestorom pre  hru.,,